ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Διοίκηση της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ" προκειμένου να καθοδηγήσει και να λειτουργήσει την εταιρία αποτελεσματικά και συστηματικά εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας των προϊόντων που είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να οδηγεί την εταιρία στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας, των ενδιαφερομένων μερών, και την ασφάλεια των προϊόντων.

 

Καθορίστηκαν τα απαιτούμενα κριτήρια και η μεθοδολογία που εξασφαλίζουν ότι τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των παραπάνω διεργασιών επιτελείται με αποτελεσματικότητα. Το Σύστημα Ποιότητας & Ασφάλειας των προϊόντων της εταιρίας πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα: BS ΕΝ ISO 9001:2015, BS ΕΝ ISO 22000:2005, ΙFS International Food Standard Issue 6: April 2014 (Higher Level).

 

Στόχος της εταιρίας είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την εταιρία και με την διασφάλιση ότι είναι ασφαλή και υγιεινά για τον καταναλωτή. Η επιτεύξη αυτοιύ του στόχου επιτυγχάνετε ως εξής:

 

  • Αυστηρή επιλογή και έλεγχο κατά την παραλαβή των Α' και Β' υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων

  • Σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια.

  • Αποθήκευση των προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης κατάψυξης

  • Διακίνηση των προϊόντων με φορτηγά ψυγεία και παράδοση στους πελάτες μας.